Единодушно с 22 гласа "за" Висшия съдебен съвет (ВСС) реши да се изиска доклада от директора на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (НАП) в Бургас Пенка Жекова, с който се предлага да бъдат извършени данъчни ревизии на съдии от Административния съд

Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) категорично не подкрепи искането на Лозан Панов, председател на Върховния касационен съд (ВКС), да бъдат намалени с четири бройки незаетите съдийски щатове в съда. Това пише сайтът "Правен свят".

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт във връзка с § 205, ал. 1 от ПРЗ на ЗСВ, преназначи Георги Димитров Колев – председател на Върховния административен съд, на длъжност „съдия“ във ВАС, считано от 23.11.2017 г.

ИВСС: Семейство Анчови са жертва на бавно правосъдие

Понеделник, 20 Ноември 2017 13:37 Написана от

Семейство Анчови, които пострадаха при въоръжен грабеж на движими вещи в особено големи размери от дома им през 1998 г., следва да бъде третирано като жертва на забавено правосъдие, след като делото срещу извършителите на престъплението е продължило 18 години, 2 месеца

Проектът на бюджет на съдебната власт бе представен от представляващия ВСС Боян Магдалинчев. Според него той отразява стремежа за повишаване на ефективността на цялата работа на системата на равнище, отговарящо на членството на Република България в ЕС.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще обсъди кадровите проблеми и материалната обезпеченост в спецсправосъдието, които станаха актуални с влезлите в сила в началото на седмицата промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Това пише сайтът "Правен свят".

С 13:0 гласа "за" съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши принципът, по който ще се избира временен председател на определен съд, да е по старшинство измежду заместниците на титуляра или измежду редовите съдии в съответния съд (бел.ред. ако титулярът няма заместници).

Единодушно с 14:0 гласа "за", съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отказа да разгледа постъпило в Комисията по атестиране и конкурси (КАК) възражение от съдия Мария Кузманова (член на предишния състав на ВСС - бел.ред.) срещу преместването й от Търговско отделение

Европейският комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Юрова предлага да има "по-тясна връзка" между спазването на правилата на Европейския съюз (ЕС) по въпросите за миграцията и достъпа до средства от Кохезионния фонд,

Въпросът възможно ли е "движение" на съдии и прокурори между две върховни съдилища и прокуратури (бел. ред. от ВКС във ВАС и от ВКП във ВАП) беше поставен днес пред съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от Комисията по атестиране и конкурси (КАК).