Нова съдебна палата ще бъде построена в Пазарджик до 2020 година

Сряда, 05 Декември 2018 15:10 Написана от  Публикувана в ВСС

Нова съдебна палата трябва да се издигне в Пазарджик до края на 2020 година. Това става ясно от обявената от Висшия съдебен съвет (ВСС) обществена поръчка, в документите към която е записано, че избраният строител на новата съдебна сграда ще има общо 21 месеца,

за да я изгради, от които до 3 календарни месеца за проектиране (подготовка на инвестиционния проект в първоначален вариант преди коментари от страна на Възложителя) и до 18 календарни месеца за строителните работи. Стойността на обществената поръчка, с включено проектиране и строеж, възлиза на 2 090 000 лв. без ДДС. Срокът за подаване на оферти или на заявления за участие е до 11 януари 2019 година, 17:00 часа, като офертите ще бъдат отворени на 14 януари 2019 година в 11 часа, съобщава "Правен свят".

Теренът за новата съдебна палата в Пазарджик, в която трябва да се поместят Административният съд и Окръжната и Районната прокуратури в града е отреден още през 2016 година. Става дума за място до старата автогара в града, където в момента има таксиметрова стоянка.

Всеки участник в процедурата следва да е изпълнил за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, дейности – строителство с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката. Под строителство сходно с предмета на поръчката се разбира: ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или модернизация и/или разширение и/или рехабилитация и/или еквивалентна дейност за обект/строеж в областта на високото строителство.

Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълненото строителство. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванята се прилагат за обединението като цяло. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискванията се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. При подаване на офертата участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел В от ЕЕДОП за услуги и строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, е записано в документите към обществената поручка.

Участникът следва да притежава сертификация по БДС EN ISO 9001:2015 - система за управление на качеството или други доказателства за мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството - сходно с предмета на поръчката. Сертификатът за система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Строителят също така трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група, четвърта категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Оставете коментар