ВСС си търси юристконсулт, който да движи обществените поръчки

Сряда, 03 Октомври 2018 11:41 Написана от  Публикувана в ВСС

Главният секретар на Висшия съдебен съвет (ВСС) обяви конкурс за едно свободно място за длъжността "старши експерт - юрисконсулт" в отдел "Управление и координиране на цикъла на обществените поръчки", дирекция "Правна" в администрацията на кадровия орган.

Това съобщава сайтът "Правен свят"

Задачата на експерта ще е да оказва правна помощ по отношение на обществените поръчки, като съдейства на възложителя да изготвя и подготвя материали във връзка с възлагането им. Той ще трябва да участва и в изпълнението на всички останали дейности на отдела. В изпълнение на преките си задължения, трябва да дава устни и/или писмени становища, предложения и справки, в рамките на общите правила и други конкретно поставени задачи.

Минималният размер на основната заплата за длъжността е 1092 лв.

Изискванията към кандидатите за заемане на длъжността са да имат висше юридическо образование, образователно-квалификационна степен: магистър с придобита юридическа правоспособност, професионален опит не по-малко от 4 години юридически стаж и допълнителни умения и квалификации, като компютърни умения - Мicrosoft Office; Internet.

Кандидатът трябва да  е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария; да е навършил пълнолетие; да не е поставен под запрещение; да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; да отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на изпълняваната длъжност.

Конкурсът ще се проведе в няколко части, като ще започне със събеседване с допуснатите кандидати. До участие в конкурса се допускат кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания. Кандидатите ще бъдат оценявани по определени от конкурсната комисия показатели, обявени преди събеседването.

Желаещите за участие в конкурса трябва да подадат заявление, към което се прилагат подробна професионална автобиография; декларация от кандидата, по чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт; копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит; медицинско удостоверение, че лицето не страда от психически заболявания; други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността. Документи, издадени в чужбина, се представят в превод на български език, признати и легализирани от съответните оправомощени органи в Република България.

Срокът за подаване на документите е 30-дневен, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.

Оставете коментар