ВСС отчете напредъка по препоръките по Механизма за сътрудничество и оценка

Четвъртък, 20 Септември 2018 11:24 Написана от  Публикувана в ВСС

Във връзка с предстояща среща на участници от Висшия съдебен съвет (ВСС) с представители на Европейската комисия в рамките на експертна мисия в България по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО), планувана за 4 и 5 октомври 2018 г.,

кадровият орган отчете какъв е напредъкът по препоръките към съдебната ни система.

Представената информация е от постоянните комисии към Съвета и обхваща периода 7 юли - 10 септември 2018 година, съобщава "Правен свят".

От ВСС отчитат като дейност по изпълнение на препоръките класирането на кандидатите за Върховния касационен съд (ВКС) – Наказателна колегия, работата на Комисиите по атестирането и конкурсите (КАК) към двете колегии по конкурсите за първоначлно назначаване и преместване в районните съдилища и прокуратури, отчетено е одобряването на кандидатите за младши магистрати, както и обявените 8 процедури за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт в цитирания период.

Отчетен е и напредък и по отношение на промените в местната подсъдност, съкращаване на длъжности в по-ниско натоварени съдилища, иницииране на преместване на незаети длъжности, иницииране на реформа в областта на електронното правосъдие, предложението за обсъждане на реформа във военното правораздаване, решението на Пленума за закриване на 11 прокуратури и разкриването на териториални отделения вместо това.

Напредък има и при работата по три от най-важните проекти – регулиране и преодоляване на натовареността, въвеждане на система за наблюдение, доразвитие на порталите в сектор правосъдие, както и централизиране на информацията в Единния портал за електронно правосъдие. Отчетени са и образуването на дисциплинарните производства в прокурорски и съдийска колегии.

Единодушно Пленумът на ВСС одобри и изпрати на Министерството на правосъдието (МП) отчета по напредъка.

Междувременно съдебните кадровици избрха и свои представители, които да се включат в насрочената на 4-5 октомври среща. Това са Даниела Марчева, Цветинка Пашкунова и Драгомир Кояджиков от съдийската колегия, както и Даниела Машева, Гергана Мутфова и Светлана Бушнакова от прокурорска колегия. Представляващият ВСС Боян Магдалинчев също ще присъства на срещата.

Оставете коментар