Търсят се ръководители на две дирекции във ВСС

Четвъртък, 26 Юли 2018 14:30 Написана от  Публикувана в ВСС

Главният секретар на Висшия съдебен съвет (ВСС) обяви конкурс за две ръководни длъжности в администрацията на кадровия орган. Става дума за поста директор на дирекциите "Правна" и "Управление на собствеността на съдебната власт".

 

Директорът на дирекция "Правна" ръководи дейността на дирекцията във връзка с осъществяването на дейността на ВСС и неговата администрация, относими към функционалната характеристика на дирекцията, определена с чл. 68 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, свързана с:

1. нормативната дейност на ВСС и издаваните от пленума, колегиите и главния секретар на ВСС вътрешни правила и заповеди.

2. процесуалното представителство на пленума, колегиите и главния секретар на ВСС пред органите на съдебната власт и органите на изпълнителната власт.

3. юридическото осигуряване дейността на ВСС и неговата администрация.

4. планиране и организиране на процеса по възлагане на обществени поръчки от ВСС.

Минимален размер на основната заплата за обявената длъжност е 2 058 лв.

Изискванията за заемане на длъжността са висше юридическо образование, с придобита юридическа правоспособност, професионален опит не по-малко от 8 години, от които поне 5 на ръководна длъжност в сферата на публичната администрация. Кандидатите трябва да умеят да работят и с Microsoft Office.

Директорът на дирекция "Управление на собствеността" пък ще ръководи дейността на дирекцията във връзка с осъществяването на правомощията на ВСС в областта на управлението на имуществото на съдебната власт, относими към функционалната характеристика на дирекцията, определена с чл. 70 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, свързана с:

1. управление на имотите на съдебната власт.

2. осигуряване на законосъобразното функциониране на инвестиционната политика на ВСС и на дейността на комисия "Управление на собствеността" към Пленума на ВСС.

Минимален размер на основната заплата за длъжността е също 2 058 лв.

Изискването за образование при кандидатстване за този пост обаче не е задължително юридическо. Кандидатът трябва да е завършил висше образование, образователно-квалификационна степен магистър в областта на социалните науки, стопански и правни науки или технически науки.

Кандидатът може да има придобита специалност в областта на правни (с придобита юридическа правоспособност), административни, икономически, инженерни или архитектурни науки.

Професионалният опит трябва отново да е не по-малко от 8 години, от които поне 5 на ръководна длъжност в областта на управление на собствеността в сферата на публичната администрация.

Желаещите да заемат и двата поста трябва да са:

1. български граждани, граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;

2. навършили пълнолетие;

3. не са поставени под запрещение;

4. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

5. не са лишени по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. отговарят на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на изпълняваната длъжност;

Конкурсът се провежда на два етапа: подбор по документи и събеседване, в което кандидатите да изложат визията си за изпълнение на длъжността. До участие в конкурса се допускат кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания. Те ще бъдат оценявани по определени от конкурсната комисия показатели, обявени преди събеседването.

Необходими документи за участие в двата конкурса са: заявление за участие в конкурса, към което се прилагат:

1. подробна професионална автобиография;

2. декларация от кандидата по чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт;

3. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;

5. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психически заболявания;

6. документ за медицински прегледи за постъпване на работа;

7. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Документи, издадени в чужбина, се представят в превод на български език, признати и легализирани от съответните оправомощени органи в Република България.

Документите се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Екзарх Йосиф № 12, ет.1, стая № 102 – деловодство, от 8.30 до 17.00 часа.

Срокът за подаване на документите е до 23 август 2018 година.

Оставете коментар