Местят магистрати в Специализирания наказателен съд и Софийски градски съд

Четвъртък, 12 Юли 2018 10:53 Написана от  Публикувана в ВСС

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) стартира процедура по преместване на магистрати в Специализирания наказателен съд и Софийски градски съд (СГС), съобщиха от пресцентъра на Съвета.

 

Комисията е изразила становище за наличие на обоснована необходимост за откриване на процедура по чл. 194 от Закона за съдебната власт, за увеличаване на щатните бройки за длъжността "съдия" в Софийския градски съд (Гражданско и Търговско отделение), и в Специализирания наказателен съд. Обява за процедурата е публикувана на интернет сайта на ВСС. Желаещите съдии могат да подадат заявление в администрацията на ВСС до 15 юли т.г.

Комисията е уведомила писмено за решението си административните ръководители на всички окръжни съдилища в страната.

Становището на КСКНСС е мотивирано от високата натовареност на съдиите в Софийския градски съд и в Специализирания наказателен съд, и спешната необходимост от мерки за преодоляване на проблема.

СГС разглежда 40% от делата, подсъдни на всички окръжни съдилища, като за 2017 г. са разгледани общо 44 970 броя дела, от които 37 942 броя са граждански и търговски дела. Общо натовареността на съда е повече от 2,5 пъти над средната за страната.

Средната натовареност на един съдия в Специализирания наказателен съд по брой наказателни от общ характер дела е 1,44 броя месечно, при средно за страната 1,1 броя дела. Съответно месечната натовареност на един съдия е 31,14 броя дела за разглеждане.

Оставете коментар