Постоянните комисии към ВСС предлагат нови изменения в Закона за съдебната власт

Петък, 11 Май 2018 15:44 Написана от  Публикувана в ВСС

Нови изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ) предлагат постоянните комисии към Висшия съдебен съвет (ВСС).

 

Те касаят:

Изменения в института на командироването на магистратите, като в разпоредбата на чл. 30, ал. 5 на ЗСВ се предвиди изрично правомощие на ВСС да прекратява командироването на магистрат в случите, в които е констатирано нарушение при командироването или при възникнала необходимост за кадрово обезпечаване на работата на органа, от който е командирован.

Предложено е и изменение в чл. 81, ал. 1 от ЗСВ и по-специално отпадане на второто изречение на разпоредбата с оглед премахване на противоречието с чл. 240, ал. 3 от ЗСВ.

Изменения се предлагат в разпоредби, регламентиращи избора на административни ръководители, реда за оспорването на решенията на колегиите и последствията от изтичане на мандата на ръководната длъжност. Предвидено е синхронизиране на режима, предвиден в чл. 167, ал. 3, чл. 168, ал. 6 и чл. 194б, ал. 5 от ЗСВ и изменение и допълнение на разпоредбите на чл. 169, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗСВ.

Предлага се и отпадане на изискването по чл. 181, ал. 4, т. 7 от ЗСВ за представяне на препоръки от юристи от участниците в конкурси за първоначално назначаване, както и предвиждане на допълнителен критерий за класиране в разпоредбата на чл. 186а, ал. 1, както и допълване на разпоредбата на чл. 186, ал. 1 от ЗСВ с допълнителен критерий за класиране на участниците в конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, както и изменение в разпоредбата на чл.186, ал. 2.

От ВСС предлагат и изменения и допълнения в уредбата на конкурсите за повишаване в длъжност и преместване, в частност предвиждане на условие за допускане до устен изпит на минимална оценка от положения писмен изпит "4.50" в разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗСВ и промяна в състава на конкурсната комисия по чл. 189, ал. 5 от ЗСВ, както и изменение в разпоредбата на чл. 193, ал. 6, като алтернативно са предложени четири варианта: разпоредбата да отпадне изцяло, да отпадне само текстът "или за преместване", разпоредбата да се допълни с регламент, че при конкуренция на конкурси разпоредбата ще се прилага най-напред за този конкурс, който е обявен по-рано и разпоредбата да се допълни с текстовете на допълнителните разпоредби на Наредба No 1 на ВСС;

Предвиждат се и промени в регламентацията на процедурите за атестиране и придобиване на несменяемост на магистратите, а по-специално: отпадане на разпоредбата на чл. 199, ал. 2, т. 4, както и изменение на разпоредбите на чл. 203, ал. 1, т. 3 и ал. 4 от ЗСВ; промяна в чл. 205, уреждаща случаите, в които атестираният магистрат възрази срещу изготвената комплексна оценка; изменения и допълнения са предвидени и в разпоредбата на чл. 209 от ЗСВ, уреждаща атестирането на съдия, прокурор или следовател за придобиване на несменяемост.

Пленумът на ВСС, след проведено обсъждане, реши отправените от постоянните комисии към Висшия съдебен съвет предложения за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, ведно с направеното обобщение на постъпилите становища от органите на съдебната власт да бъдат изпратени на Министерство на правосъдието, с цел сформиране на работна група.

Становище по предложенията за изменение и допълнение на ЗСВ са изразили: Апелативен съд – Варна, АС – Велико Търново, Окръжен съд – Габрово, ОС – Пазарджик, ОС – Перник, ОС – Шумен, АдмС – Благоевград, АдмС - Враца, АдмС - Добрич, АдмС – Разград,АдмС – Пазарджик, Районен съд – Асеновград, РС – Бяла, РС – Велики Преслав, РС – Пазарджик, РС - Пловдив, РС – Ивайловград, РС – Троян, РС - Сандански, РС -Хасково.

Най-общо органите на съдебната власт подкрепят предложените промени, като ги смятат за необходими и обосновани. Единствено съдиите от РС – Пловдив изразяват отрицателно становище по всички направени предложения с мотивите, че не подкрепят честите промени в Закона за съдебната власт.

Материалът е препечатан от "Правен свят"

Оставете коментар