Изслушването на кандидатите за ВСС - набързо и без дебат Избрана

Четвъртък, 07 Септември 2017 15:25 Написана от  Публикувана в ВСС

С призиви да не се задават повече от един въпрос към кандидатите и питанията да не са позорящи започна изслушването в правната комисия на Народното събрание на номинираните за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.

Апелът отправи Емил Димитров-Ревизоро в началото на изслушването като мотивът му бе, че за 13 часа е насрочено пленарно заседание на Народното събрание, а кандидатите са 18, като 11 от тях са номинирани за Съдийската колегия, а 7 – за Прокурорската.

Събеседването действително се проведе набързо и без дебат. Започна с кандидатите за СК на ВСС по азбучен ред като въпроси бяха зададени само към четирима от номинираните. Един въпрос бе зададен пък към издигнатите за членове на Прокурорската колегия.

Народното събрание трябва да избере 11 за членове на ВСС. Очаква се това да се случи следващата седмица.

Ангелинка Николова, издигната от "Воля"

Ангелинка Николова акцентира върху промяна в работата на ВСС отвътре като разкритикува работата на досегашния състав в почти всички аспекти. Тя предлага да се разработят критерии за оценка на съдилищата и прокуратурите, да се извършат проверки и пълен анализ на всеки един орган на съдебната власт, да се открият проблемите и начертаят мерки за решаването им. Да се подобри контактът на ВСС с магистратите, да се образуват незабавно дисциплинарни производство при узнаване на нарушение, са други нейни идеи. Цитира някои данни от доклади на Инспектората на ВСС по сигнали на граждани за забавени дела с 14 и повече години и попита къде са били административните ръководители и защо не са направили нищо, за да потърсят отговорност от конкретния съдия.

Към нея въпроси нямаше.

Боян Магдалинчев, номиниран от ГЕРБ

Магдалинчев започна с констатацията, че има вътрешно институционална криза във ВСС и в частност в Съдийската колегия. Според него новият ВСС трябва да изгради нов облик на институцията и да наложи нов стандарт в отношенията.

Акцентира, че новият състав на съвета трябва да се ръководи в работата си от следните принципи – професионализъм, прозрачност, уважение към позицията и мнението на инакомислещия, почтеност и отговорност към приетите решения.

Предлага към администрацията на ВСС да се създаде аналитично звено с цел анализ на проблемите в съдебната система. В него да участват юристи, финансисти, икономисти и представители на академичната общност, които да извеждат проблемните моменти в работата на съдебната власт, да ги анализират, обобщават и да ги представят на Пленума на съвета.

Заяви, че ВСС трябва да отстоява независимостта на системата, да не допуска външно влияние, да защитава магистратите от нападки, независимо откъде идват. Да се дава публичност и гласност за корупционно поведение или отклонение от етичните правила от страна на магистрати. Да продължи да отстоява бюджетната независимост в конституцията и да а защитава.

Магдалинчев засегна и темата за атестирането и конкурсите

Филип Попов (БСП) го попита какви мерки предлага за справяне на проблема с натовареността на магистратите.

Освен, че трябва да има законодателни промени, Боян Магдалинчев предложи и промяна на районите в София. Според него няма пречка един район от столицата да бъде прехвърлен на някой от районните съдилища от района на Софийския окръжен съд. Делата, според него, автоматично ще бъдат прехвърлени от СРС в този районен съд, а въззивната инстанция ще бъде СОС. По този начин може да се действа и с административните съдилища и даде пример в дела от Варна, които могат да отидат в Добрич.

Боян Новански, предложение на лидера на "Атака" Волен Сидеров

Боян Новански започна със заявлението, че не е поемал политически ангажименти. Представи се накратко, а после уточни, че приел поканата като предизвикателство, защото смята, че може да допринесе за работата на ВСС. "Струва ми се, че след като недоверието е над 90 %, е ясно, че съдебната система не работи", каза Новански. Обяви се за регулярно обявяване на конкурси и за спиране на командироването. Каза, че сегашният ВСС не взема предвид становището на съдиите от общите им събрания и това трябва да се промени. Добави, че относно условията на труд може да се изпишат томове и за това трябва да се работи.

И към него нямаше въпроси.

Вероника Имова, номинация на ГЕРБ

Според Вероника Имова фундаменталните въпроси за решаване са независимостта на системата и качеството на правосъдието. Ако тези проблеми бъдат решени, тогава ще се промени и усещането на хората за справедливост.

По думите й системата трябва да бъде изчистена от зависимости, външно влияние – политическо, олигархично, както и от вътрешно.

Като председател на Комисията за атестирането и конкурсите Вероника Имова е запозната с процедурите и принципните решения, които през последната година са предлагани на Съдийската колегия на ВСС. Тя накратко ги разказа, обясни за новите аспекти в наредбите за конкурсите и за атестирането, както и процедурата за придобиване на статут на несменяемост.

Обясни, че трябва да се отделя внимание на достиженията на магистратите, на професионализма им, всяка година да се дава възможност на съдиите да участват в конкурси за повишаване при условия на прозрачни и предвидими правила. Важна роля, според нея, е обективното оценяване и поясни, че в момента има нова философия – съдии да не се подлагат на изпит други съдии, а да бъдат оценяване по реални и обективни данни в рамките на обследване на сериозен документален материал, включително и техни съдебни актове.

Емил Димитров-Ревизоро я попита какви са предизвикателствата пред КАК при решаване на въпроси за статута на магистрати.

Имова обясни, че комисията е подготвяла и предлагала решения на СК на ВСС по всички въпроси, които регулират статута на магистратите. Например въпроси за възстановяване на магистратски права и дисциплинарни производства. Голямото предизвикателство, според нея, е било предложението за приложението на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ – за повишаване на магистрати по вече приключили конкурси. Според нея това е помогнало да се попълнят кадровите дефицити с кандидати от предходен конкурс, с отлични резултати, това компенсирало забраната за командироване, вече 26 магистрати, повишени по този текст от закона, работят и помагат за спадане на напрежението от неравномерното разпределение на работа.

Даниела Марчева, издигната от БСП

Даниела Марчева се съсредоточи върху независимостта на системата и на отделния магистрат. Според нея това трябва да е основна грижа на ВСС, пред съдията се поставят големи изисквания – добросъвестност, независимост и неподатливост.

Според нея при решаване на проблемите ВСС дължи да упражнява правомощията си при условия на прозрачност, публичност и отчетност, а да се избягват привидност и формалност.

"Всичко трябва да започне с индивидуалната независимост на съдията, защото всичко останало би се изпразнило от съдържание. ВСС трябва да бъде отчетен и прозрачен пред самите магистрати, да се премахне сегашната привидност", каза Марчева. И тя изтъкна липсата на връзка между ВСС и магистратите, а това, по думите й, вреди на авторитета на институцията. Застъпи идеята за регулярни срещи със съдиите по апелативни райони.

Натовареността, според нея, е един от най-големите проблеми. Предприетите от ВСС мерки били половинчати и хаотични, нямали ефект. Все пак определи нормата за натовареност за крачка напред, но тя не означавала норма на труд.

Добави, че от една страна е свръхнатовареността, а от друга – дисциплинарната практика да се наказват съдии за просрочия без да се взима предвид качеството на работа. "Нас ни наказват за забавяне на делата, а не за некачествено правораздаване. Дисциплинарни производства трябва да се водят по ясни критерии, а не по сегашните бланкетни такива", каза тя.

Към нея също имаше въпрос – за мерките за индивидуалната независимост на съдиите.

Това, по думите на Марчева, би се постигнало с подбор на силни и самостоятелни съдии като се обяви и за по-голяма представителност в комисиите, които оценяват магистратите. Важно било също образованието и квалификацията.

Диана Хитова, номинирана от БСП

Диана Хитова поиска усъвършенстване на системата за случайно разпределение на делата, нови показателни за фактическа и правна тежест на делата. Лансира идеята общите събрания да правят предложения за командироване и повишение на съдии, поиска преработка на Етичния кодекс, усъвършенстване на индексите за натовареност.

"ВСС трябва да осъществи електронното правосъдие. По подобие на Търговския регистър трябва да има един портал за е-правосъдието", предложи още Хитова. Според нея големите съдилища трябва да се разделят на по-малки, за да могат да се управляват по-лесно, а в услуга на гражданите всички канцеларии трябва да има еднакво работно време.

Драгомир Кояджиков, издигнат от БСП

Драгомир Кояджиков също наблегна на връзката между ВСС и съдиите. Обясни, че магистратите трябва да получават по-добра защита от ВСС при натиск. Допълни, че съдебните актове може да се обяснят на медиите и гражданите чрез предссъобщения. Заяви, че трябва да се обяви политика за пълна нетърпимост при зависимостите в системата, както и за бързи действия при доказване на подобни случаи.

Отбеляза напрежението в сегашния състав на съвета като обеща да работи за добър микроклимат във ВСС. "Трябва да има по-добра комуникация между ВСС и останалите институции, което би довело до решаване на първо място на битовите проблеми в системата", каза той.

Предложи анализ на практиката на ВАС по дисциплинарните производства, а що се отнася до натовареността, обясни, че са необходими промени в законодателството за подсъдността на някои дела.

Марина Михайлова, излъчена от БСП

Марина Михайлова изложи четири, по думите й, особено важни проблема. Най-напред отстояване и защитаване на независимостта, което е основна задача на ВСС. В тази връзка наблегна на необходимостта от обучение на магистратите и постоянна връзка с НИП.

Гарантиране на независимостта на властта чрез осигуряване на бюджет, защото икономическата независимост е гаранция за функционалната независимост при решаване на споровете, е втората линия.

Третата е работата на ВСС по атестиране и повишаване като тук предлага детайлизиране на оценката като се отчитат индивидуалните качества на всеки магистрат.

И четвъртата – поощренията и дисциплинарната практика. Според нея трябва да се обръща по-голямо внимание на поощренията, защото голяма част от колегите работят добросъвестно и много. Що се отнася до дисциплинарната практика, тя смята, че ВСС трябва да съобразява своите становища и гласуване със законовия изисквания и най-вече да не влага лични мотиви при тях.

Според нея трябва да се направи "окончателно тълкуване за ограничава на мандатността на административните ръководители до два мандата". Нейното тълкуване е, че това значи два мандата във всички органи на съдебната власт.

Крум Зарков (БСП) се опита да попита за мнението й за намаляване на политическата квота във ВСС, но председателят на правната комисия Данаил Кирилов не допусна въпроса, защото бил решен в конституцията. Зарков го преформулира така – би ли имало разлика в работата й, ако бъде излъчена от НС и ако бъде номинирана от съдебната квота. Марина Михайлова заяви, политическата квота не би била проблем за съдебната власт, ако всички избрани от парламента работят съвестно и спазват убежденията си.

Мирослав Джеров, номиниран от Георги Марков от ГЕРБ

Темата за независимостта бе засегната и от Мирослав Джеров. Той заяви, че основната задача на ВСС е да гарантира независимостта на съдиите и съдебната система и предложи кадровият орган да създаде допълнителни структури, които автономно да изпълняват тази функция. Джеров каза, че трябва да се осигури незабавна реакция при накърняване на независимостта на съдиите, което ще повиши авторитета на съвета в съдебната власт.

По думите му гаранции за случайното разпределение може да бъде само безукорният морал на ръководителя на конкретния съд. Добави, че в някои случаи електронната система за случаен подбор на делата е неприложима – например при разпределението на дежурствата и сривове на системата. "Една хардуерна повреда в системата може да доведе до заобикаляне на принципа. После няма как да се докаже, че се е целяло заобикаляне на случайното разпределение. ВСС трябва веднага да реагира с нова техника и програмно осигуряване при всеки един такъв случай. Ако е възможно елиминиране на човешкия фактор при разпределението на делата, то това трябва да се направи", каза Джеров.

Нели Виодорова, издигната от независимия депутат Ангел Исаев

През по-голяма част от времето за представяне Нели Виодорова, която е адвокат, говори за достойнството на адвокатската професия и как адвокатурата е един от най-големите привърженици на реформата на системата.

Според нея не бива да има противоборство във ВСС и навсякъде трябва да цари съгласие и колегиалност.

На финала обаче успя да представи своя идея, която Данаил Кирилов одобри – да се създаде единна информационна система по всички дела пред европейските съдилища и преюдициални запитвания.

Стефан Гроздев, излъчен от Хамид Хамид от ДПС

Най-интересното от изложението на Стефан Гроздев бе идеята му как да се формират заплатите на магистратите. Според него възнаграждението трябва да следва ранга, а не длъжността. Така например съдия от окръжен съд, който е с ранг "съдия ВКС и ВАС", ще поучава заплата много близка до този на върховен магистрат.

За целта обаче е необходимо детайлно прецизиране на критериите за придобиване на по-висок ранг, както и изчисление дали бюджетът може да позволи осъществяването на тази идея, каза той.

Гроздев предложи още кариерното израстване и атестирането да стават по прозрачен и обективен начин, което ще бъде и гаранция за независимостта на магистратите като определи приемането на наредбите за конкурсите и атестирането за добра стъпка, но трябвало да се натрупа база данни, за да се види дали работят. По думите му преди измененията на ЗСВ от лятото на миналата година конкурсите търпели критика, довели до напрежение и обжалване на решенията, което пък забавило кариерното развитие на магистратите и попълването на свободните щатове.

Според Гроздев проблемът при налагането на дисциплинарни наказания от ВСС идва основно от неравномерната натовареност на магистратите, а не от самия ВСС.

Материалът е препечатан от "Правен свят"

Оставете коментар