Правната комисия ще изслуша кандидатите за членове на ВСС Избрана

Четвъртък, 07 Септември 2017 08:37 Написана от  Публикувана в ВСС

Парламентарната комисията по правни въпроси ще изслуша кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. За първи път парламентът ще избира членове на съвета по колегии - отделно за съдийската и отделно за прокурорската,

и с квалифицирано мнозинство от 160 гласа за всеки член поотделно. Народното събрание ще излъчи 11 членове на ВСС - шестима в съдийската колегия на съвета и четирима – в прокурорската. Новият ред за избор на членове на съвета произтича от промените в Конституцията през декември 2015 г., отразени и в Закона за съдебната власт. Преди да бъдат гласувани в пленарната зала обаче кандидатите следва да бъдат изслушани в правната комисия.
На свое заседание, проведено на 12 юли 2017 г., Комисията по правни въпроси извърши проверка за допускане до изслушване на кандидатите за членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. До изслушване са допуснати кандидатите:
За съдийска колегия:
1. Ангелинка Николова Николова (предложение на „Воля“) – адвокат в Търговищката адвокатска колегия с 25 години стаж в съдебната система. Преминала е през всички нива на съдебната система – от младши съдия, през съдия изпълнител, районен съдия в Окръжен съд Търговише. Била е председател на Търговищкия районен съд за периода 20.01.1999-24.03. 2000г. От 2006 г. има ранг „Съдия във ВКС и ВАС“ ома статут на несменяема.
2. Боян Георгиев Магдалинчев (предложение на ГЕРБ) – зам. председател на ВАС. Съдия от 1982 г. ,с 38 години юридически стаж, от които 35 години като съдия. Последователно преминава през всики нива на съдебната система. От 1997 г. заема длъжността съдия във Върховния административен съд. В периода 1999-2003 г. е член на Висшия съдебен съвет и председател на „Бюджетна комисия“ и член на комисия „Съдебна администрация“. Председател е на Асоциацията на българските административни съдии.
3. Боян Чавдаров Новански (предложение на „Обединени патриоти“) – адвокат от София с 19-годишна практика
4. Вероника Атанасова Имова (предложение на ГЕРБ) - Съдия от 1982 г. с общ юридически стаж над 36 години в органите на съдебната власт, като последователно преминава през всички нива на съдебната система. От 1986 до 1991 г. е съдия в Софийския районен съд. От 1991 г. до 1993 г. е съдия в Софийския градски съд - Наказателна колегия. От 1997 г. заема длъжността съдия във Върховния касационен съд. Избрана е от Пленума на Върховния касационен съд през 2016 г. за председател на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС.
5. Даниела Ангелова Маринова-Марчева (предложение на „БСП за България“) - има над 21 години общ юридически стаж, а в последните 16 години е заемала последователно длъжността „съдия“ в Софийски районен съд, Софийски градски съд и Софийски апелативен съд. Започва кариерата си като експерт по правните въпроси в Агенцията за приватизация. Работи като юрисконсулт до 2002 г., когато е вписана като адвокат към Софийската адвокатска колегия. В периода 2003-2005 г. заема длъжността „старши експерт-юрисконсулт“ в администрацията на Висшия съдебен съвет. През 2005 г. e назначена за съдия във Втора гражданска колегия на Софийския районен съд. През 2010 г. е назначена в Търговското отделение на Софийски градски съд, а към настоящия момент е командирована в Търговското отделение на Софийския апелативен съд с най-високия ранг – „съдия във ВКС и ВАС“.
6. Диана Атанасова Хитова (предложение на „БСП за България“) - Кариерата ѝ започва през 1977 г. като младши съдия в Окръжен съд Сливен. В периода 1979 – 1980 г. е районен съдия в Районен съд- Сливен. От 1996 г. до февруари 2000 г. е председател на Адвокатска колегия – Сливен. От 2002 до 2007 г. и от 2010 до 2012 г. е синдик. Народен представител е в 40-ото Народно събрание. От 2009 до 2010 г. е член на Комисията за защита на конкуренцията. От 2012 г. досега е съдия във Върховен касационен съд.
7. Драгомир Асенов Кояджиков (предложение на „БСП за България“) - започва своята кариера като следовател в Окръжна следствена служба в гр. Русе. През 2004 г. е назначен за съдия в Районен съд Русе. През 2006 г. постъпва в Софийския районен съд, а от 2011 г. е съдия в Апелативния специализиран съд.
8. Марина Михайлова Дойчинова (предложение на „БСП за България“) - Работила е последователно в Районен съд гр. Бургас, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, а от 1 май 1997 г. досега е съдия във Върховния административен съд.
9. Мирослав Александров Джеров (предложение на ГЕРБ) - Започва кариерата си като правен съветник към Софийска адвокатска колегия. От 2001 до 2003 г. е правен съветник към „Жокер Медия ООД“. От 2000 г. до момента е Адвокат към Софийска адвокатска колегия.
10. Нели Любомирова Виодорова (предложение на независим народен представител) - адвокат е повече от 26 години – от 03.05 1991 г. до сега. Била е два последователни мандата член на Контролния съвет на Софийска адвокатска колегия – от 2004 до 2008 г. и от 2008 до 2012 г. Два мандата е резервен член на Висшия адвокатски съвет: 2013-2017 г. и в настоя. От 2015 г. е член на Националното бюро за правна помощ.
11. Стефан Гроздев Гроздев (предложение на ДПС) - магистрат с над 28 години общ юридически стаж – от съдия в Софийскиа районен съд, през съдия в Софийски апелативен съд и понастоящем зам.-председател на Апелативен съд София и ръководител на търговската колегия.

За прокурорска колегия:
1. Владислав Димитров Томов (предложение на „Воля“) - професионалната му кариера започва като юрисконсулт в НЕК -ЕАД – Благоевград. В съдебната система започва работа на 4 май 1998 г. като младши прокурор в Районна прокуратура гр. Сандански. От 12.06.2011 г. е назначен на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Варна, където работи и към настоящия момент. Общият му юридически стаж е 20 години.
2. Гергана Найденова Мутафова (предложение на ГЕРБ) - През 1991 г. започва работа като съдебен кандидат в Окръжен съд – гр. Пловдив. На 16.02.2001 г. е назначена на работа като младши прокурор в Районна прокуратура – гр. Пловдив като от 2003 до 2006 г. е била прокурор в същата прокуратура. От 2006 г. е административен ръководител на Районна прокуратура гр. Асеновград. През 2010 г. започва работа като административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Пловдив, като през 2015 г. е преизбрана за втори мандат.
3. Йордан Андреев Стоев (предложение на „Обединени патриоти“) - кариерата му започва през 1994 г. като следовател в Столична следствена служба, като заема тази длъжност до 2000 г. В периода 2004-2006 г. е заместник директор на Столичната следствена служба. След това , до 2011 г. е прокурор в Апелативна прокуратура- София. От 2011 до 2013 г. е заместник апелативен прокурор на София, какъвто е и сега.
4. Калина Стефанова Чапкънова-Кючукова (предложение на ГЕРБ) - Работи в прокуратурата от 1997 г. и е започнала кариерата си в районната прокуратура в Айтос. Заемала е всички длъжности до ниво окръжен прокурор на Бургас. От 2010 г. е административен ръководител – Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Бургас. Отново през 2010 г. е повишена в ранг „Прокурор във Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура“.
5. Маринела Панкова Тотева (предложение на „БСП за България“) - През 200 г. постъпва на работа като младши прокурор в Софийската окръжна прокуратура. Две години по-късно е назначена като прокурор в Софийската районна прокуратура, а през 2005 г. преминава в Софийска окръжна прокуратура. През 2011 г. заема длъжността прокурор във Върховна административна прокуратура. През 2016 г. е избрана за член на Комисията по атестирането и конкурсите от квотата на действащите магистрати към Прокурорската колегия на ВСС.
6. Пламена Цветанова Апостолова (предложение на ДПС) - магистрат с над 23 години общ юридически стаж от следовател в РСС на Столична следствена служба, през следовател в ТСО на Столична следствена служба и до настоящия ѝ статут на завеждащ специализиран отдел „Стопански“ в Национална следствена служба.
7. Светлана Георгиева Бошнакова (предложение на „БСП за България“) - започва кариерата си като младши съдия и последователно заема длъжностите съдия в Районен съд – гр. Кюстендил и съдия в Окръжен съд – гр. Кюстендил. Преквалифицира се като прокурор през 1995 г. и вече повече от 20 години работи като такава. От 2002 до 2009 г. работи като прокурор във Върховната административна прокуратура в отдел „Административно-съдебен“. През 2009 г. е назначена за прокурор във Върховната касационна прокуратура, отдел „Международно правно сътрудничество“. През 2012 г. с решение на Народното събрание е избрана за инспектор в Инспектората към ВСС, а от март 2015 г. и понастоящем е прокурор във Върховна касационна прокуратура, отдел „Специализиран“.
Общо 18 души ще се борят за 11-те места от парламентарната квота във ВСС, като номинации издигнаха всички парламентарно представени сили. Мандатът на сегашния състав на Висшия съдебен съвет изтича на 3 октомври т. г.

Оставете коментар