Ремонтират сградата на специализираното правосъдие за 6,6 млн. без ДДС

Понеделник, 08 Октомври 2018 11:52 Написана от  Публикувана в Гилдия

Обществена поръчка на стойност 6 666 666 лв. без ДДС за проектиране, основен ремонт и преустройство на част от сградата на бившия Механотехникум на бул. "Александър Стамболийски" №82, така че да бъде пригодена за нуждите на специализираните органи на съдебната власт

– съд и прокуратура – обяви Висшият съдебен съвет (ВСС). Срокът, до който сградата трябва да бъде пригодена за нуждите на Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд, Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура, е 1 година и 1 месец.

На 20 декември 2017 година правителството предостави на ВСС правото на управление върху някогашния Механотехникум. Теренът от 8 дка и построената върху него сграда са с отпаднала необходимост за болница "Лозенец". Въпросният имотен трансфер стана възможен след като председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, главният прокурор Сотир Цацаров, представляващият ВСС Боян Магдалинчев, както и Евгени Диков, председател на Комисия "Управление на собствеността" на ВСС се срещнаха с премиера Бойко Борисов. Тогава те обсъдиха спешната необходимост от предоставянето на сграден фонд, където да се разглеждат делата, подсъдни на специализираните органи на съдебната власт, които от години имат сериозен проблем с материалната база, което често пъти води и до отлагане на дела заради липсата на зали.

Изпълнителят на обявената от ВСС обществена поръчка ще трябва да извърши промяна на предназначението на ползване на имота на бул. "Александър Стамболийски" №82 от сграда за обществено обслужване в областта на образованието в сграда за административно обслужване – сграда на съда и прокуратурата, в съответствие с разпоредбите на чл. 178, ал. 4 и чл. 137 от Закона за устройство на територията, Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи, Приложение № 2, т. 6. Ще трябва да се погрижи и за осигуряването на необходимите помещения и функционални връзки между тях, за нуждите на СНС и СП на Република България, като използва модерни и трайни материали за дълговечна експлоатация на сградата, така че сградата да бъде приведена в съответствие с нормативните изисквания.

На изпълнителя ще бъде възложено изработването на инвестиционен проект във фаза "Идеен проект" в два варианта за строежа, включващ част "Архитектурна" и част "Конструктивна", с пълнота и съдържание съгласно Наредба № 4/2001г.; изработването на инвестиционен проект по всички части във фаза "Технически проект", с пълна проектно-сметна документация по всички части за строежа, при спазване на действащото българско и международно законодателство, както и на специфичните изисквания, заложени в техническата спецификация към документацията; упражняване на авторски надзор по време на строителството по всички части на инвестиционния проект; доставка на необходимите материали и оборудване за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/; извършване на предвидените за изпълнение на проекта СМР; единични и комплексни 72 часови изпитания на машини и инсталации при експлоатационни условия; изработване на изпълнителна и екзекутивна документация; Всички дейности по приемане на строежа за получаване на разрешение за ползване, съгласно чл. 177, ал. 2 от ЗУТ.

Кандидатът за изпълнител трябва да има опит в проектиране с предмет и обем, идентичен или сходен с поръчката, изпълнен през последните 3 г. Под проектиране с предмет и обем, "идентичен или сходен" с предмета на поръчката да се разбира услуги по изработване на инвест. проект или инженеринг (в частта за инвест.проектиране) за изпълнението и на ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на мин.: 1 сграда за обществено обслужване в обхвата на т.1, т.2, буква "а", т.4, т. 6 и т. 8 от Прил. №2 към Нар. № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи, с РЗП не по-малко от 9000 кв.м и с "капацитет над 1000 места за посетители", пише в документацията към поръчката.

Участникът следва също така да разполага с екип експерти за извършване на строителството: технически ръководител, експерт по "Контрол по качеството", специалист по здравословни и безопасни условия на труд, като посочените лица могат да съчетават не повече от две експертни позиции в екипа за техническо ръководство на строителството, ако отговарят на минималните изисквания към всяка от тях.

Оферти и документи от желаещите да вземат участие в процедурата могат да се подават до администрацията на ВСС до 7 ноември 2018 година.
Материалът е препечатан от "Правен свят"

Оставете коментар