Съдийската колегия подкрепи искането на Георги Чолаков за разкриване на три нови щата във ВАС Избрана

Вторник, 10 Юли 2018 12:37 Написана от  Публикувана в Гилдия

След тежък дебат и силен отпор срещу искането на председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков за увеличаване на съдийските щатове в съда с три бройки, съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) в крайна сметка го подкрепи с мнозинство

и предложи на Пленума да реализира исканото увеличение.

"На първо място съображенията ми са, че натовареността във ВАС дефинира необходимостта от назначаването на тези три бройки. Освен това искането за тези бройки касае една моя идея, която бе развита още в концепцията ми – да направим аналитично звено към ВАС. Такова звено има и във ВКС и във ВКП. Такова звено при нас няма, което допълнително натоварва колегите, включително с изготвянето на становища по конституционни дела и законопроекти. Считам, че това е една добра идея и ще ви помоля да я подкрепите", аргументира искането си пред Колегията председателят на ВАС.

Олга Керелска веднага взе думата и се обяви "против" искането на Чолаков, тъй като според нея броят на върховните съдии и без друго е твърде голям на фона на намаляващото население на България. "Трябва да имаме визия за развитието на върховните съдилища, за да увеличаваме бройките. Ние не сме се произнесли какви ще са основните ни политки, включително и по отношение на кадруването. Става ясно, че тези бройки не се искат, за да решават дела, а за да се създаде ново звено. Съществуването на такова звено не се посреща еднозначно от колегите във ВКС. Прокуратурата е друга структура – те могат спокойно да си гласуват такова звено, отдел и т.н. При съдиите е различно – нашата работа е да решаваме дела", смята Керелска и допълни, че да се правят звена, в които да се натоварват съдии с чиновническа работа, не е добра идея.

Керелска заяви още, че преди време съдийската колегия подкрепи Чолаков за отпадане на функционалния анализ на административното правосъдие, с аргумент, че тепърва се правят стъпки за облекчаване на административното правораздаване с промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), включително и след наличното решение на Конституционния съд по отношение на ВАС. "Сега казвате дайте ни три бройки – много сме натоварени. Не виждам логика в това развитие на събитията", каза Керелска и предостави справка за съдилищата, които са искали увеличаване на щатовете. "Отказали сме на 10 районни съда. Не искам да слагам знак за равенство за работата на върховните съдилища и районните съдилища, но всеки орган на съдебната власт носи своите отговорности", смята още тя.

Боян Магдалинчев опонира и поясни, че промените в АПК все още не са в сила, а и да бяха – наличните във ВАС дела ще трябва да бъдат приключени по настоящия ред, а те никак не са малко.

"Много внимателно разгледах искането на председателя на ВАС. Да, има финансов недостиг, да – не всички бройки са обезпечени финансово. Но в случая парламентът трябва да вземе тези решения. Колеги пред мен е информацията на председателя на съда. Във ВАС са постъпили 8 000 новообразувани дела за по-малко от 6 месеца, а имаме и 6000 висящи от предходната година. Много добре знам, че тече промяна в АПК, но тези дела грубо казано ще се гледат тази и другата година, преди промяната в подсъдността. Ние сме органът, който ще следи за тези промени. Вероятно до 2-3 години ще видим отражението на промените в АПК. Това не означава, че в момента, с оглед на обема на работа, трябва да кажем – не няма да ви обезпечим. Идеята за аналитично звено не е толкова отскоро. Подкрепям тази идея и предложението на председателя на ВАС", заяви Магдалинчев.

Керелска отново взе думата и се обърна към Магдалинчев с въпрос – "Стана ясно, че тези бройки не са бюджетно осигурени. Кое ви дава упование, че другата година ще са обезпечени?’’

Представляващият ВСС й отговори, че ако тези бройки не са осигурени по бюджета на ВАС, в рамките на календарната година има органи, които произвеждат икономии и се преразпределят. "Бюджетната прогноза за следващата година сочи, че се залага по-голям бюджет на съдебната власт, което ще ни позволи да се увеличат заплатите с около 12%. ВСС управлява бюджета на цялата съдебна власт, а не на един орган", обясни Магдалинчев.

Атанаска Дишева, която допреди да стане член на ВСС беше върховен магистрат именно във ВАС, предложи да бъда направен пореден анализ на натовареността, иначе нямало как да се произнесе информирано за увеличението на щатната численост.

"Липсва към предложението на КАК анализ за натовареността на съда за миналата година. Ние трябва да го направим, за да се произнесем за увеличаването на щатната численост. Натовареността в съда е необосновано голяма, но от друга страна не е налице ясна база, на която да се прецени необходимият брой съдии, който да разглежда тези дела", обяви Дишева и повтори аргумента на Керелска, че е подкрепила отпадането на функционалния анализ на административното правосъдие, тъй като в момента се правят законодателни промени в АПК, затова искането на Чолаков било "преждевременно".

Марчева процедурно предложи да се прекрати дискусията и да се премине към гласуване, но подчерта, че наблюдавайки наличните анализи на натовареността на ВАС, й се струва, че Колегията е длъжна да гласува в подкрепа на увеличаването на щата в съда. "Да се сравняват районните съдии с върховните съдии е недопустимо. Не считам, че върховните съдии трябва да работят на равен обем с по-младите си колеги. Има натовареност, тя е в пъти над нормалното и увеличението е необходимо не само за съдиите, но и за гражданите, чиито дела се бавят", обясни Марчева.

Дишева пак се намеси и настоя да се предоставят още данни и анализи за натовареността, до тогава да се отложи решението.

Георги Чолаков се намеси и напомни на Дишева, че не беше далеч времето, в което тя беше част от съдийския състав на ВАС.

"Явно колежката Дишева е забравила как се работи във ВАС. Да, законови промени - предстоят, само че всички образувани дела продължават по стария ред. На мен тези три бройки са ми необходими, заради наличната натовареност", обясни Чолаков.

Керелска категорично се застъпи за тезата, че е нужен анализ и отчет от страна на Чолаков.

"Когато колегите от СГС и районния съд предоставят такива доклади и аз ще го направя", отвърна Чолаков.

Магдалинчев пък напомни, че преди по-малко от месец ВСС прие докладите както на ВКС, Прокуратурата, така и на ВАС за дейността на трите структури през изминалата година. "Данните, които искате – вече ги имате", поясни Магдалинчев.

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов пък се намеси, за да поясни, че се опасява да не се случи така, че"до няколко години да надхвърлим 200 върховни съдии". Той ясно заяви още и, че всъщност е "против" искането на Чолаков, тъй като разпознава в него елементи от политиката на предшественика му– Георги Колев, с когото председателят на ВКС бе в неприкрита битка в предходния състав на Съвета. "Дали това трябва да е политиката на този ВСС, оставям на вашата преценка", заяви Панов.

Намеси се и Красимир Шекерджиев, който изрази изненадата си от тврдението на Атанаска Дишева, че искането на Чолаков идва не навреме и подкрепи идеята за създаване на аналитично звено.

"Странно ми се струва искане, което не е направено от вчера да се определя като "преждевремнно". Преди малко колегата Керелска каза нещо, което не е вярно. Наличието на аналитично звено се гласува на Общо събрание. Не е вярно, че то се приема с противоречиви чувства. Правенето на анализи не е по-малка по обем работа от тази да решаваш дела. Тъй като непрестанно се говори за политики, искам да кажа, че като член на Комисията съдебна карта и натовареност – ние имаме последователна политика по отношение на бройките. Стремим се в повечето случай да трансформираме свободните бройки", заяви Шекерджиев и призова Панов и Керелска да заявят конкретно какво е виждането им за развитие на системата, тъй като това от коментарите им не става ясно.

В крайна сметка с 3 на 9 гласа "против" Колегията не отложи разглеждането на казуса, каквото беше предложението на Дишева.

И обратно - с 9 гласа "за" на 3 "против" кадровиците предложиха на Пленума да увеличи щата на ВАС с 3 бройки, както бе помолил председателят на съда.
Материалът е препечатан от "Правен свят"

Оставете коментар