Висшият адвокатски съвет подготвя Кодекс за поведение във връзка с новия регламент за защита на личните данни Избрана

Сряда, 16 Май 2018 14:16 Написана от  Публикувана в Гилдия

Кодекс за поведението относно защитата на личните данни подготвят от Висшия адвокатски съвет във връзка с предстоящото навлизане в българското законодателство на Регламент (ЕС) 2016/679.

С него ще бъдат ангажирани специалисти по защита на личните данни, а най - общо той ще регламентира дейността на адвокатите; дейността на адвокатските съдружия и адвокатските дружества; дейността на всички органи на адвокатурата, вкл. адвокатски колегии, адвокатски съвети, контролни съвети и дисциплинарни съдилища; дейността на висшите органи на адвокатурата; дейността на Центъра за обучение на адвокати. Това става ясно от съобщение на съсловната организация. 

Ето и пълният текст:
Уважаеми колеги,

От 25 май тази година започва да се прилага Общият регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679.

С Решение № 894, 895 и 896 от 04.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет реши да възложи на специалисти по защитата на лични данни изработването на проект на Кодекс за поведение по чл. 40 от Регламент 2016/679, уреждащ прилагането на регламента в сферата на адвокатската дейност, който да регламентира:

- дейността на адвокатите;

- дейността на адвокатските съдружия и адвокатските дружества;

- дейността на всички органи на адвокатурата, вкл. адвокатски колегии, адвокатски съвети, контролни съвети и дисциплинарни съдилища;

- дейността на висшите органи на адвокатурата;

- дейността на Центъра за обучение на адвокати.

Целта на изработването на този кодекс е да се улесни ефективното прилагане на Регламента от адвокатите, като се вземат предвид особеностите на обработването на данни в адвокатската професия и специфичните потребности на администраторите/обработващите. В кодекса ще се установят параметрите на задълженията на администраторите и обработващите лични данни, като се вземе предвид риска, който е вероятно да произтече от обработването на данни за правата и свободите на физическите лица, като ще бъдат изработени и проекти на образци на регистри и другите необходими документи.

Проектът на кодекса ще се предостави за одобрение на надзорния орган - КЗЛД, който следва да се произнесе по съответствието му с Регламента и да го одобри след като установи, че осигурява достатъчно подходящи гаранции.

В Кодекса за поведение ще бъде предвидена процедура за присъединяване към него от всеки адвокат, адвокатско съдружие/дружество или орган на адвокатурата.

Може да се информирате за фазите по изработването на Кодекса за поведение на официалния сайт на ВАдвС, в раздел "Актуално", подраздел "Общ регламент за защита на данните (GDPR)".

Изработването на кодекса за поведение и одобряването му предполага да бъдат приети и измененията в Закона за защита на личните данни, поради което изготвянето на проекта на Кодекс за поведение ще продължи по-дълго от очакваното.

Поради това Висшия адвокатски съвет преди одобряване на Кодекса за поведение от КЗЛД препоръчва:

1. Да се запознаете с пълния текст на Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679 може да намерите тук.

2. Да се запознаете с ДЕСЕТ ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ, изготвени от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по повод новите моменти в материята, както и с някои практически въпроси на защитата на личните данни след 25 май 2018 г., които може да намерите тук.

3. Да се запознаете и с Насоки на Европейската комисия относно предстоящите нови правила за защита на данните.

4. Да обърнете специално внимание на следните разпоредби от Регламента, които засягат адвокатската професия.

Принципи, свързани с обработването на лични данни – чл. 5

Основания за обработване на личните данни - чл. 6 "Законосъобразност на обработването" и чл. 9 "Обработване на специални категории лични данни"

Обработване на лични данни, свързани с присъди и нарушения – чл. 10

Прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субекта на данните – чл. 12 и следващи

Регистър на дейностите по обработване на лични данни – чл. 30

Длъжностно лице по защита на данните – Раздел 4, чл.37 – чл.39.

5. Да се запознаете със статии, публикации и други материали по темата за Регламент 2016/679, които със съгласието на авторите им са публикувани от Висшия адвокатски съвет на сайта, в раздел "Актуално", подраздел "Общ регламент за защита на данните (GDPR)".

Междувременно на 30.04.2018 г. на Портала за обществени консултации /strategy.bg/ е публикуван за обществено обсъждане проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, като срокът на обществената консултация е до 14.05.2018 г. Висшият адвокатски съвет ще изрази становище по законопроекта, като всеки адвокат самостоятелно може да направи това на сайта strategy.bg в срока за консултация.

Оставете коментар