МП предлага закриване на възпитателните училища Избрана

Сряда, 10 Януари 2018 14:02 Написана от  Публикувана в Гилдия

Министърът на правосъдието стартира обществена дискусия за проекта на нов Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица. Законопроектът вече е обсъден от Съвета по прилагане на актуализираната стратегия

за продължаване на реформата в съдебната система, става ясно от протокола от заседанието, проведено на 19 декември 2017 г.

Изхождайки от ценностите на правовата държава, проектът си поставя за цел да изгради политика, "която да предотвратява общественоопасното и виктимогенното поведение на децата".

Консултационният документ е публикуван на страницата на Министерството на правосъдието, както и в Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Според документа, политиката, която се въвежда с новия закон се основава на приетата от Народното събрание Национална стратегия за детето 2008-2018 г. Тя намира израз в редица документи, приети от Министерския съвет, и по-конкретно в Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето и Пътната карта за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето, както и в Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

От консултационния документ става ясно още, че се "предвижда структурна промяна и създаване на нови организации и нови органи, които да прилагат закона. Предложено е създаването на Национална служба за възпитателна подкрепа на мястото на досегашната Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Предвидена е ликвидационна процедура относно закриване на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на досегашните местни комисии по ЗБППМН, закриване/преобразуване на възпитателните училища - интернати (ВУИ) и социално - педагогическите интернати (СПИ), уредба на трудовите и служебни правоотношения на работещите в закритите структури, уредба по отношение на малолетните и непълнолетните, които са настанени във ВУИ и СПИ до влизане в сила на закона, и други, свързани с действащия към момента ЗБППМН;

Съществен елемент от предлаганите законодателни промени е предвидената възможност за използване на процедура по медиация, която ще позволи въвеждането на възстановяващото (ресторативно) правосъдие при отклоняване на непълнолетни от наказателно производство, така че да се постигне отстраняването на вредите, причинени от противоправното поведение и доколкото е възможно възстановяване на взаимоотношенията между нарушителя, пострадалия и обществото. В тази връзка законопроектът предвижда споразумението или отказът за постигане на споразумение при медиация да се изпращат за одобрение от съда. Предвидено е също така, когато е подходящо за постигане на целите на закона, да бъде свикван семеен съвет, с участие на: непълнолетния, неговите родители/попечители, роднини, с които са изградени близки отношения, и представители на различни институции, съобразно обстоятелствата по всеки конкретен случай, например социален работник от отдел "Закрила на детето", класния му ръководител или педагогическия съветник или друг предпочитан от детето учител.

Настоящият законопроект определя компетентните органи, които могат да налагат отделните видове възпитателни мерки. Въвежда се изискването възпитателните дела да се разглеждат само от специализиран състав на районния съд по настоящ адрес на непълнолетното лице и този закон да се прилага от съдии, прокурори, разследващи органи и специализирани полицейски служители, които притежават специализирани познания за работа с деца. С проекта се уреждат също така: образуването на възпитателно дело, конкретните условия за налагане на съответните възпитателни мерки, правилата за изпълнението им, възможност за обжалване, преразглеждане и изменение на наложените мерки, както и за прекратяване на изпълнението.

Предлагат се и промени в Наказателния кодекс, които ще позволят в по-голяма степен определяне на наказание, което да съответства на личността на непълнолетното лице. Цели се наказателното правосъдие за непълнолетни да се основава на правата на детето и да съответства на съвременните стандарти в тази област. Правят се предложения за изменение и допълнение на Наказателно- процесуалния кодекс с цел частично транспониране на Директива 2016/800/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно процесуалните гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство."

В чл. 9 на проектозакона се посочват новите Възпитателните мерки, които ще се прилагат:

1. предупреждение;

2. възстановяващи мерки;

3. забрани;

4. задължения;

5. специален надзор;

6. настаняване в център за възпитателен надзор

За разлика от досега действащия Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), забраните са посочени в отделен член – чл. 14 и ще се налагат за срок до една година. Те са:

1. посещава определено място или да установява контакт с определени лица;

2. променя настоящия си адрес;

3. напуска жилището си сам за определено време, но не повече от 12 часа за едно денонощие;

4. напуска страната без разрешение на съда;

5. управлява моторно превозно средство, когато има правоспособност.

Въпросите за обсъждане, които предлага министерството на правосъдието са:

В1.: Кои органи да налагат възпитателни мерки и включването на непълнолетни в подходящи възпитателни програми с оглед естеството на проблема и професионалното разбиране какви мерки са необходими ?

В2.: Да се създаде ли Национална служба за възпитателна подкрепа към министъра на правосъдието или тя да бъде към друг орган?

В3.: Какво да бъде съотношението между приложното поле на предвидените в този закон мерки и мерките в Закона за закрила на детето, Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс ?

В4.: Да бъдат ли включени малолетните лица, извършили общественоопасно деяние, осъществяващо признаците на престъпление, в обхвата на този закон или тези правоотношения да бъдат уредени с промяна на други закони.

В5.: Други предложения и коментари извън зададените в документа теми ?

Материалът е препечатан от "Правен свят"

Оставете коментар