Осъждани за притежание на наркотици няма да имат право да отглеждат коноп

Сряда, 10 Януари 2018 09:14 Написана от  Публикувана в Гилдия

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (Канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев,

със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол. Документът регламентира легалното производство на т.нар. "индустриален коноп" и не става въпрос за легализиране на марихуаната. Наредбата хармонизира българското с европейското законодателство, тъй като досега действащата Наредба е от 2001 г. Проектът осигурява прилагането на разпоредбата на чл. 189, параграф 1, б. "в" от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.

"Целта на настоящия проект на наредба е насочена към разписване на условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев. Регламентират се сроковете за подаване на заявления и придружаващите ги документи; работата на комисията, която разглежда постъпилите заявления; издаването на разрешение или постановяването на отказ. Посочени са задълженията на лицата, получили разрешение, за предоставяне на информация пред компетентния орган, за извършената сеитба по сортове, като се въвежда и деклариране на прибраните количества растения от рода на конопа (канабис), със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев", пише в доклад, изготвен от ресорния заместник-министър Цветан Димитров и одобрен от земеделския министър Румен Порожанов.

"Очаква се с предложения проект на наредба да се постигне регламентиране на процеса по издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, определяне на съдържанието на регистъра на лицата, получили разрешение, както и осъществяването на контрола върху отглеждането и търговията на растенията от рода на конопа", мотивират нуждата от приемане на Наредбата от земеделското ведомство.

Строгите изисквания, които държавата налага за отглеждането на индустриален коноп, вероятно са сред причините у нас през 2017 г. да има издадени едва 8 разрешения, а засетите площи да са около 1000 дка. Едно от изискванията, на които легалните производители на канабис трябва да отговарят, е да не са осъждани за нелегално производство, притежание или разпространение на наркотични вещества.

Срокът за изпращане на становища по проекта е 9 февруари 2018 г.

Оставете коментар