ВАС отмени заповедта, с която бившият председател на СГС ограничи достъпа на адвокати до дела

Четвъртък, 22 Ноември 2018 16:41 Написана от  Публикувана в Съд

Тричленен състав на Върховния административен съд с председател Георги Георгиев и членове Тодор Тодоров и Юлия Тодорова окончателно отмени Правилата за административно обслужване на граждани и юридически лица, които бившият председател на Софийски градски съд (СГС)

Калоян Топалов издаде през юни 2017 и с това ограничи достъпа на адвокатите до дела.

Според заповедта на Топалов право на достъп до делата имат "адвокатите, за които е учредена представителна власт по отношение на страна по дело или общо пълномощно за представителство пред съд, или въз основа на акт на съда за назначаване на адвоката за особен представител/служебен защитник", като той им се предоставя след удостоверяване на самоличността им, качеството им и представителната им власт със съответните документи. Освен това се забранява заснемането и фотографирането на съдържащите се в делата документи. Заповедта на Калоян Топалов беше издадена докато действаше старият Правилник за администрацията на районните, окръжните, апелативните и военно-апелативните съдилища, според който страните, техните представители и адвокатите имат право да се запознаят с делата, което по съдържание на това право включва и правото им на пряк (физически) достъп до документите, книжата и доказателствата по делото.

Междувременно Висшият съдебен съвет прие нов Правилник за администрацията в съдилищата. Той беше публикуван в Държавен вестник на 22 август 2017 г., но до Софийска адвокатска колегия продължиха да постъпват сигнали от адвокати, че им се отнема достъпът до дела в СГС. В резултат на това адвокатско дружество "Димитров и Пелов" настоя пред Административен съд София-град (АССГ) правилата да бъдат отменени. Съдия Калина Пецова от АССГ счете, че частта от заповедтта на Топалов да се дава достъп на адвокатите до дела само срещу пълномощно не противоречи на закона, но отмени ограниченията свързани с фотокопирането на материалите и получаването на преписи. Решението на съдия Пецова бе обжалвано от адвокатското дружество пред ВАС.

Според върховните съдии Георгиев, Тодоров и Тодорова рестрикцията адвокатите да нямат достъп до делата си, освен срещу изрично пълномощно, противоречи на закона, поради което отмениха решението на АССГ в тази му част и го потвърдиха в останалата - по отношение на фотокопията и преписите. "С оспорения текст на т.11, т.1, б."б" се ограничава правото на достъп на адвоката до делата, на който следва да му бъде осигурен въз основа на качеството му на адвокат и в случаите, в които няма учредена нарочно представителна власт по конкретното дело. Интересът от оспорване на Правилата в този случай произтича и от обстоятелството, че ако адвокатите по принцип нямат право на достъп до делата, няма да могат да се запознаят по същество с тях", смята съставът на ВАС.

Според върховните магистрати Правилата, въведени от бившия председател на СГС, противоречат на чл. 31 от Закона за адвокатурата, който предоставя право на адвоката на свободен достъп до делата и да прави справки по дела, да получава копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат или на адвокат от Европейския съюз, което удостоверяват чрез представяне на карта, издадена от Висшия адвокатски съвет. "Цитираните правила по т.11, т.1, б."б" противоречат на чл. 31 от Закона за адвокатурата. Текстът следва да се тълкува в смисъл, че адвокатите осъществяват правото си на достъп до информация по делата и поради това следва да могат да правят справки и без пълномощно по конкретно дело, само въз основа на качеството си на адвокат, което обстоятелство удостоверяват със служебна карта", смята тричленният състав на ВАС.

Според ВАС отнемането на възможността на адвокатите да имат достъп до делата, по които са страна, само със служебните си карти противоречи и на правото на ЕС. "Правото на достъп на адвокат до делото е гаранция за осъществяване на правото на справедлив съдебен процес, защитимо от чл. 6 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕСПЧ). Тя е ратифицирана от Република България и на осн.чл. 5, ал. 4 от Конституцията е част от вътрешното право на страната. Практиката на ЕСПЧ е последователна и безпротиворечива, че без адвокат лицата не могат да се защитават адекватно и ефективно, информация по делото от страна на адвоката следва да съществува във всеки един момент за страната, която иска да защити своя легитимен интерес, дори и преди образуване на съответното съдебно производство", смятат съдиите.

Решението на състава е окончателно и не подлежи на обжалване.

Калоян Топалов напусна съдебната система преди малко повече от година, без да стане ясно, какво точно го мотивира за да подаде оставка като председател на СГС. Няколко месеца по-късно Топалов се вписа като адвокат в Софийската адвокатска колегия.
Материалът е препечатан от "Правен свят"

Оставете коментар