Парламентът прие окончателните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Сряда, 09 Май 2018 13:01 Написана от  Публикувана в Политика

Парламентът прие окончателни промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Съгласно закона земеделска земя може да се отдава под наем от собственика или от упълномощено от него лице, което притежава права върху земеделската земя,

включващи в съдържанието си правомощия да ползва или да управлява земята, предоставено от собственик или упълномощено лице. За удостоверяване на съдържанието и подписите на страните по писмени договори за аренда и за наем на земеделски земи се събира нотариална такса, независимо от материалния интерес или изразходваното време. Депутатите приеха в общинската служба по земеделие да се регистрират само договори за наем на земеделска земя, както и договори за аренда. Законът регламентира и случаите, когато един и същи имот е представен за регистриране с повече от един договор за наем или за аренда на земеделска земя, предаде "Фокус".
В този случай общинската служба по земеделие ще регистрира договорът, вписан в службата по вписвания с най-ранна дата и вписаният договор при представяне за регистриране на вписан и невписан договор. Законът урежда и постоянните пчелини с над 10 пчелни семейства, на собственици на пчелини. Новият закон дефинира и понятието пасищни селскостопански животни и посочва, че това са едрите и дребните преживни селскостопански животни и конете с официална идентификация на БАБХ. Освен това законът дефинира и понятието животновъден обект. Според законодателството това е боект, регистриран по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, в който постоянно се отглеждат пасищни селскоспански животни, с изключение на регистрирани обекти върху имоти с начин на трайно ползване на пасища и мери.

Оставете коментар