Няма да имаме електронно правосъдие поне до средата на 2019 година Избрана

Понеделник, 22 Октомври 2018 14:10 Написана от  Публикувана в Акценти

Разработването, внедряването и пускането в реална експлоатация на Единния портал за електронно правосъдие на изпълнителната власт в сектор "Правосъдие" ще се забави поне до средата на 2019 година. Това става ясно от обявена от Министерството на правосъдието (МП) обществена поръчка,

в която е записано, че кандидат-изпълнителите имат срок за подаване на оферти до 22 ноември т.г. След отварянето на офертите и подбор на кандидатите по критерий - оптимално съотношение качество/цена и избор на определен изпълнител, договор със спечелилия обществената поръчка се сключва в 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Контрактът може да бъде подписан веднага след това от МП и съответния изпълнител обаче в случай, че никой не обжалва избора пред Комисия за защита на конкуренцията. Тогава избраният изпълнител ще има до 6 месеца да разработи и внедри електронната система. При хипотеза на обжалване, пускането в реална експлоатация на Единния портал за е-правосъдие на изпълнителната власт може да се забави за неопределено време.

Самата обществена поръчка е финансирана по проект "Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор "Правосъдие" за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие" съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG-05SFOP001-3.001-0008-C01/03.10.2017 г. по Оперативна програма "Добро управление" по процедура "Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор "Правосъдие" 2014-2020 г.". Тя е на прогнозна стойност 384 000 лв. с ДДС.

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Не може да участва в процедурата пряко или косвено физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС.

Участниците в процедурата следва да са реализирали общ оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 640 000 лв., както и да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата, както следва: през последните три години, считано от датата на подаване на офертата участниците трябва да са изпълнили успешно минимум 3 услуги за проектиране, разработване, тестване, внедряване и поддръжка на уеб базирани софтуерни приложения, от които поне една услуга да е свързана с разработка и внедряване на уеб портал и разработване на електронни услуги.

Документите за участие в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез друга куриерска услуга на адрес: Министерство на правосъдието, ул. "Славянска" № 1, п. к. 1040, деловодство.
Материалът е препечатан от "Правен свят"

Оставете коментар